Pozvánka na členskou schůzi

Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka z.s., IČ: 155 44 958, se sídlem č. p. 134, 592 33 Radešínská Svratka, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 949 (dále jen „Spolek“), Vás tímto zve na

ČLENSKOU SCHŮZI FOTBALOVÉHO KLUBU TJ RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Z.S.

která se bude konat na „Bidle“ tj. v budově č. p. 198, v k. ú a obci Radešínská Svratka u fotbalového hřiště v sobotu 7. 3. 2020 v 16:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.

2. Volba orgánů členské schůze.

3. Zpráva o činnosti Spolku.

4. Předložení nového znění stanov Spolku.

5. Schválení nového znění stanov členskou schůzí.

6. Návrh a představení kandidátů do výkonného výboru Spolku.

7. Volba členů výkonného výboru Spolku.

8. Volba předsedy a místopředsedů výkonného výboru.

9. Diskuze.

10. Závěr členské schůze.

V Radešínské Svratce dne 3. 2. 2020

Mgr. Libor Skryja

předseda výkonného výboru

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.